محصولات طب و پلیمر

1401-3-29 13:19:19 +00:00

پک مغز و اعصاب

پک های مغز و اعصاب با بهره مندی از شان مخصوص پرفوره و کیسه جمع آوری مایعات که به طور ویژه برای چنین عمل هایی طراحی شده است امکان پوشش کامل و مناسب در بالاترین سطح استرلیتی را برای جراح و تیم اتاق عمل فراهم [...]