توضیحات

بسته به نوع شان اصلی داخل آن اعم از شان پاچدار یا U شکل چسب دار برای عمل های متفاوت گوش و حلق و بینی مورد استفاده قرار میگیرد.