توضیحات

پک ارتوپدی

پک ارتوپدی جنرال با دارا بودن مجموعه ای از شان های خاص از جمله شان U شکل پوشش استریل کامل در جراحی های عمومی ارتوپدی را برای تیم جراحی فراهم می نماید.

کاربرد: جراحی های عمومی ارتوپدی – اندام ها

پک آرتروسکوپی

متشکل از شان تخصصی منحصربه فرد، دارای کیسه جمع آوری مایعات که مجهز به دو شان پرفوره کوچک قابل ارتجاع که ناحیه عمل را به صورت کامل از بالا و زیر زانو در برمیگرد.

این امکان را فراهم میسازد که در طول عمل زانو دقیقا” در وضعیت مورد نظر تیم جراحی قرارگیرد.

کاربرد: آرتروسکوپی زانو